Przesiewacze zataczaj?ce KTS

Przesiewacz zataczaj?cy typu KTS

Ruch przesiewacza zataczaj?cego jest zwykle porównywany z prostym przesiewaniem r?cznym podobnym do “przetaka poszukiwaczy z?ota”.

Produkt jest w sposób ci?g?y wprowadzany na ?rodek górnego pok?adu sitowego, sk?d rozk?ada si? równomiernie na zewn?trz po ca?ej powierzchni przesiewu na pok?adzie sitowym. Drobniejsze cz?stki spadaj? przez sito w pobli?u ?rodka, a grubsze id? w kierunku jego obrze?a. Materia? porusza si? spiralnie, ze zwi?kszaj?cym si? przyspieszeniem cz?stek im dalej od jego ?rodka, w wyniku czego przesiewane s? nawet te cz?stki, które s? prawie tego samego rozmiaru co siatka sitowa. Wszystkie oddzielone frakcje s? odprowadzane przez boczne wyloty. Proces selekcji jest powtarzany wielokrotnie na ka?dym pok?adzie.

Sercem przesiewacza zataczaj?cego jest opatentowany system regulacji ruchu 3D który s?u?y do ustawiania indywidualnego czasu przebywania na sicie dla ka?dego produktu. Wa? g?ówny nap?dzany jest pasami klinowymi i silnikiem elektrycznym. Za pomoc? specjalnej osiowo zamontowanej kartki wizualizacyjnej, ruch ten mo?na odzwierciedli? na papierze dwuwymiarowo w formie elipsy, a nast?pnie dok?adnie zmierzy?. Zmierzone dane mo?na zachowa? i w dowolnym momencie u?y? w celu sprawdzenia. W ten sposób optymalne ustawienia b?d? zawsze dost?pne i odtwarzalne w przysz?o?ci.

W szczególno?ci w przypadku drobnych produktów, otwory siatki sitowej maj? tendencj? do zapychania si? i konieczne jest, aby tego unikn?? je?eli ma by? zagwarantowana ci?g?o?? dzia?ania. W tym celu dost?pne s? ró?ne bardzo skuteczne ?rodki do czyszczenia wk?adów sitowych na ka?dym pok?adzie. Modu?owa konstrukcja umo?liwia ró?ne warianty konfiguracji. Produkt mo?na ponownie przesia? od 2 do 3 razy w celu zwi?kszenia wydajno?ci i skuteczno?ci przesiewania. Inne mo?liwo?ci to zintegrowane pok?ady kontrolne lub odwrócone przesiewanie, za pomoc? których najpierw oddzielany jest najdrobniejszy py?, a nast?pnie grubsze separacje.

Przesiewacz zataczaj?cy GKM

Taumelsiebmaschine KTS 2600/4

Standardowo wyposa?one w opatentowane r?czne podno?niki pok?adów dla wszystkich nowych maszyn o ?rednicy powy?ej 1600 mm.
Mo?e by? dostarczony równie? do starych maszyn równiez przesiewaczy innych marek.
Teraz dost?pne równie? z pneumatycznymi podno?nikami pok?adów które pe?nia te? rol? zacisków pok?adów, zapewniaj?cymi maksymaln? u?yteczno??.

Najwa?niejsze zalety przesiewacza zataczaj?cego

? Niezwykle wysoka skuteczno?? ekranowania uzyskiwana dzi?ki indywidualnie regulowanemu czasowi przebywania dla dowolnego produktu i wydajnoci
? Dostarczony gotowy do pracy i wyregulowany dla ka?dego produktu
? Do 7 frakcji jednocze?nie na ka?dej maszynie
? Niskie przyspieszenia, d?uga ?ywotno?? wszystkich cz??ci, brak zniszczenia produktu
? Do 100% dost?pno?ci w trybie pracy ci?g?ej z niewieloma wymaganymi serwisami
? Mocna modu?owa konstrukcja, bez martwych stref naro?ników, ma?a masa cz??ci
? Ci??ka piramidalna podstawa, równowa??ca obracaj?cy si? korpus
? W 100% wywa?one statycznie i dynamicznie w celu bezwibracyjnej instalacji na konstrukcjach stalowych
? Automatyczne centrowanie wk?adów sitowych, mocnych pier?cieni po?rednich i pokryw w celu ?atwego i szybkiego monta?u i wymiany wk?adu sitowego
? Niska wysoko?? konstrukcyjna dzi?ki zmniejszeniu wysoko?ci pier?cienia po?redniego o 80 mm dla uzyskania jak najlepszych wyników na wszystkich pok?adach
? 100% py?oszczelno?? dzi?ki prostej, szybko mocuj?cej silikonowej zatrzaskowej uszczelce na pier?cieniach po?rednich, co eliminuje potrzeb? wymiany wcze?niej u?ywanych uszczelek w kszta?cie litery U na wk?adach sitowych
? ?atwy demonta? i czyszczenie wszystkich cz??ci a? do podstawy sto?kowej
? Niski poziom ha?asu ok. 75 db (A)
? Opcjonalnie: szybkie zaciski do maksymalnego oszcz?dzania czasu podczas zmiany ekranów
? Korzystne ceny i krótkie terminy dostaw.

News

24.04.2020

Faster, Easier, Tool-free Screen Exchange

Optical Screen Control and thorough Screen Cleaning of Control Screening Machines with just one push of a Button
Read more
01.04.2020

We’ll keep your production running

We are strongest together
Read more
汤姆高清影院-汤姆官网