Vibrasyonlu Sal?n?ml? Elekler

GKM offers two Vibrating Tumbler Screeners:

1. Model KTS-V

Fonksiyon

Vibrationssiebmaschine KTS-V

Makine elek g?vdesinin alt?na do?rudan merkeze ba?l? bir vibrasyonlu motorla ?al???r. Elek g?vdesi dakik bir ?ekilde ayarlanm?? yaylar?n yer de?i?tirmesiyle serbest?e ve ü? boyutlu olarak titreyebilir. Bu model ile KTS sal?n?ml? eleme makineleri aras?ndaki fark k?yaslamal? dü?ük genlikte 3-4 kat daha yüksek h?zlanmas?d?r. Genli?in yüksek katlarda azalmas? nedeni ile azami 3 elek kat? ile ?al???labilir.

??lem süresinin ayarlanmas? i?in, motorun santrifüj gücü ve üst ve alt u?ma a??rl??? aras?ndaki ofset a??s? da de?i?tirilebilir. Elek kasalar? 2 oluk ve 2 sabitleme halkas? makineye yerinde ?zellikle ince-elek ?rgüsü s?z konusu oldu?unda fazla bir tecrübe veya ?zel ara? gere? gerektirmeden kolayl?kla yeni elek ayar? yap?lmas?n? sa?lar. G?da ve ila? ürünlerinin gereksinimlerini kar??lamak i?in, 900 – 1500 aras?ndaki kts-v boylar? da kts sal?n?ml? eleme makinelerinin g?vde par?alar?yla üretilebilir.

En ?nemli avantajlar

KTS-V 450 / 600 / 800
 • Yüksek eleme verimi, ince par?ac?klar?n h?zl? tahliyesi, ayarlanabilir i?lem
 • Her ürün i?in haz?r ?al???r ve i?letme ayarlar? yap?lm?? durumda teslimat
 • Simültane olarak her makine üzerinde 4 fraksiyona kadar ayr??t?rma
 • Yüksek ivme , ayr?ca kat?-s?v? ayr?m? ve ya? ürünler i?in uygunluk
 • %100 oranda 24 saat ?al??ma imkan?, dü?ük bak?m ihtiyac?
 • Uygun modüler tasar?m, dü?ük par?a a??rl???
 • Kolay ve h?zl? montaj ve elek de?i?tirmek i?in eleme giri?leri i?in otomatik merkezlemeli ve gü?lü ara halka ve kapaklar?n sa?lad??? avantajlar
 • Ara halka yüksekliklerini sa?lad??? dü?ük yap? yüksekli?i
 • Elek kasalar? üzerindeki u-?eklindeki epdm silikon contalar sayesinde %100 toz ve su ge?irmezli?i
 • Tüm g?vde par?alar?n?n kolay s?küm ve temizli?inin yap?labilmesi
 • Makine alt?n?n kolay temizlenmesi
 • Vibrasyon yaylar?n?n optimum kurulumu, minimum vibrasyon aktar?m?
 • Dü?ük gürültü düzeyi, yakla??k 75 db(a)
 • Yerinde h?zl? yeniden elek ayar? i?in ?ift k?ska?l? halkal? elek kasalar?
 • Cazip fiyatlar ve k?sa sürede teslimat

Data sheet

Data sheet KTS-VData sheet KTS-V - 1 MB

Haber

20.11.2020

ORDER FAST - USED TUMBLER SCREENING MACHINES FOR A LOW PRICE

Just arrived, fast and low price!
Read more
15.10.2020

GKM goes digital and offers virtual factory acceptance tests

n the Corona crisis, GKM is breaking new ground and offering customers the opportunity to participate in virtual factory acceptance tests online
Read more
汤姆高清影院-汤姆官网